KVKK AYDINLATMA METNİ

MNRL TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1- MNRL TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (MNRL olarak kısaltılacaktır) özel hayatın gizliliğini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma ve hukuk düzenine uyumlu olma prensipleri gereğince kişisel verilerin güvenliği konusuna azami önem göstermekte olup, “www.mineralofficial.com” web sitesini ziyaret ederek, üyelik sözleşmesini okuyup, kabul edenler, ürün ve hizmetlerden faydalananlar da dâhil tüm müşterilerin her türlü kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVK Kanunu olarak kısaltılacaktır) uygun şekilde işlenmesine, korunmasına ve gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşılmasına büyük önem vermektedir.

6698 sayılı KVK Kanunu kapsamında MNRL TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (MNRL) Veri Sorumlusudur. Veri Sorumlusu MNRL ve/veya yetkilendireceği “Veri İşleyen” kişiler, kanundan ve şirket prensiplerinden doğan sorumlulukları kapsamında açık iradeniz ile MNRL ile paylaştığınız her türlü kişisel veriyi, aşağıda belirtilen prensipler ve KVK Kanunu çerçevesinde işleyip korumaktadır ve bununla birlikte MNRL çatısı altındaki tüm organ ve departmanlar da KVK Kanununa uygun davranmakla ve kanuna uyulmasını gözetmekle yükümlüdür.

2- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Tanımlar:

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, 

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,  

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

3- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin ve özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve üçüncü kişilere aktarılması konusunda kişisel veri sahibinin, yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızasının alınması zorunludur.

4- Kişisel verileriniz, MNRL’nin ürün ve hizmetlerinden faydalanmak amacıyla web sitesini ziyaret ederek üyelik sözleşmesini okuyup kabul ederek ve üyelik bilgilerini doldurarak, açık rızanız ile MNRL ile kişisel verilerinizi paylaşmanız veya üye olmaksızın oluşturulan siparişlerde, siparişin alınması ve teslimi için gerekli bilgiler ekranının tarafından doldurulması neticesinde toplanıp işlenmekte, buna ek olarak internet sitesi veya mobil uygulama ve benzeri yazılı veya elektronik kanallarla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, mevzuata ve şirket politikalarına uyum sağlama, faaliyetlerimizi yürütebilme ve tarafınıza en iyi şekilde hizmet sunabilme hukuki sebeplerine dayanılarak ve her koşulda yalnızca tarafınızın MNRL ile açık iradesi ile paylaşmanız neticesinde toplanmakta ve işlenmektedir. 

Bu kişisel verileriniz; ad, soyad, TC Kimlik Numarası, adres, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi, ödeme bilgileri, telefon numarası vb. bilgilerinizi kapsayabilmektedir. MNRL ile üyelik sözleşmesini imzalamayarak, bir hizmet almasanız dahi web sitesini veya uygulamaları ziyaret ettiğiniz takdirde, hizmetlere eriştiğiniz tarih ve saat, IP adresiniz, kullandığınız cihazın ve bilgisayarınızın işletim sistemi hakkındaki bilgiler ve MNRL web sitesi üzerinden ziyaret ettiğiniz sayfalara ilişkin bilgiler MNRL tarafından toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda sayılan amaçlarla işlenmektedir:

6698 sayılı KVK Kanunu’nda ön görülen düzenlemelerin gerekliliklerini yerine getirmek,

Sözleşme ve ilgili mevzuatlardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek ve ürün ve hizmetleri sorunsuz bir şekilde sunabilmek,

Tarafınızla iletişime geçebilmek,

Sunulan hizmetlerden, kampanyalardan ve yeni uygulamalardan haberdar etmek ve faydalandırmak,

Ürün siparişlerinin alınmasından-teslim edilmesine kadar geçecek süreci en doğru şekilde yönetmek ve sonuçlandırmak,

MNRL’nin ve hizmet verdiği gerçek kişilerin, ticari ve hukuki güvenliğini sağlamak,

Müşterilerin şikâyet ve önerilerini MNRL’nin çalışma ve faaliyet kapsamına uygun biçimde araştırma, raporlama, denetleme, hukuki ve mali işlere konu etmek,

Yasal mevzuata uygun şekilde, ürün ve hizmetlerimizle ilgili ticari elektronik posta gönderebilmek,

Kişisel veri sahiplerinin talep edeceği konularla ilgili bilgi vermek,

Kişisel veri sahibinin yapacağı şikayet, geri bildirimlere ilişkin geri dönüşte bulunmak,


5- MNRL tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, kanunda belirlenmiş temel ilkelere uygun olarak; şirket stratejilerinin belirlenmesi ve faaliyetlerin yürütülebilmesi, uygulanması, yasal düzenlemenin gerekliliklerini sağlama ve yasalardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi, amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, gizlilik sözleşmeleri ile güvenliğin sağlanması kaydıyla hizmet alınan gerçek ve tüzel kişilere, yazılım hizmeti alınan, kurumun verilerini işleyen ve saklayan şirketlere, ürün teslimatları için anlaştığımız kargo şirketlerine ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtildiği üzere Türkiye’de aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt dışına da aktarılabilecektir. İşlenen kişisel verileriniz, hangi amaçlarla ve kimlere aktarılabileceğine ilişkin yukarıda sayılanlar dışında kanuna aykırı olarak üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır. 

6- MNRL tarafından toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. Maddesindeki veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uygun olarak şirketin veri tabanında saklamakta olup verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kişisel verilerinizin gizliliğinin sağlanması konusunda gerekli tüm teknik altyapı saplanmış olup azami özen gösterilmektedir. Kişisel verilerinize, yalnızca MNRL tarafından bu konuda yetkilendirilmiş kişilerin gerektiğinde erişmesine izin verilmektedir. İşlenen kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu MNRL bu durumu en kısa sürede tarafınıza ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli tüm önlemleri alır.

7- MNRL ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz; verilerin KVK Kanunu açısından güncel olması gerekliliği ve ilgili diğer mevzuat açısından oldukça önemli olup, MNRL’ye yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen tarafınıza ait olacaktır. 

8- Kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sayılmaktadır:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahiptir.

9- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle MNRL’ye iletmeniz halinde, veri sorumlusu MNRL, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarını kullanmak isteyen kişisel veri sahipleri, kimliğini tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile KVK Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklardan, kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren yazılı ve imzalı dilekçe ile; Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. Ayyıldız İş Merkezi, No:4/4 Beşiktaş/İstanbul adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilirler.